Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI (poslednje ažuriranje izvršeno dana 23.03.2022. godine)

Privredno društvo BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ulica Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393  (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), uključujući i podzakonske akte donete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi).

Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

  1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
  2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
  3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
  4. KOLAČIĆIMA
  5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
  6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
  7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
  8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA

1. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica, kao i podatke koji su otkriveni putem javno dostupnih izvora. Istovremeno, s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Društvu Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmereno na uspostavljanje i primenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i meri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti posetilaca Web stranice, odnosno podatke o ličnosti naručilaca građevinskih radova i podatke o ličnosti lica koja u okviru BUILDY tima pružaju usluge građevinskih radova, a u svrhe omogućavanja korišćenja Web stranice – povezivanja tražnje i ponude za izvođenjem građevinskih radova, odnosno radi izvršenja ugovora zaključenog putem Web stranice sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanja radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ovog ugovora.

Istovremeno, podaci o ličnosti prikupljeni u okviru korišćenja Web stranice mogu se koristiti i u svrhe obaveštavanja o pogodnostima Web stranice i uslugama u okviru Web stranice.

Na kraju, podaci o ličnosti mogu se obrađivati i u svrhe postupanja po drugim zahtevima koje uputite putem Web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na kontaktiranje Društva radi zaposlenja ili drugog oblika angažovanja u Društvu.

3. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Društva s aspekta deljenja, odnosno razmene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.

S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, a u meri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

Na kraju, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni zaposlenima u Društvu, odnosno licima na drugi način angažovanim od Društva, kao i poslovnim partnerima Društva, u meri u kojoj je to neophodno za izvršenje ugovora zaključenih sa ovim licima.

4. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše Web stranice, kao i radi unapređenja Web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi Kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Kolačića možete pogledati OVDE.

5. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštavamo Vas da se Vaši podaci o ličnosti prenose u SR Nemačku, kao državu u kojoj se nalaze serveri na kojima se čuvaju podaci o ličnosti. SR Nemačka se kao članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka nalazi na listi država u kojima je saglasno Odluci Vlade Republike Srbije obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbedi primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti.

6. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje poverljivosti podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo niz internih procedura i akata koji se primenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Društva.

Društvo preduzima primerene mere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se sprečava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primenjene mere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procene potrebe unapređenja i izmene istih.

7. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom, nezavisno od okolnosti da li Web stranicu koristite kao naručilac građevinskih radova, pružalac usluga građevinskih radova ili u drugom svojstvu, pogledajte OVDE.

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti naručilaca građevinskih radova pogledajte OVDE.

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti pružalaca usluga građevinskih radova pogledajte OVDE.

Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtevu isti će biti prosleđen ovlašćenom licu.

8. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete na kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647