Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti posetilaca Web stranice

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI POSETILACA WEB STRANICE

BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ulica Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393 (u daljem tekstu: „Rukovalac podataka“ ili „Kompanija“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je vlasnik web stranice, BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393  

e-mail: info@buildy.rs broj telefona: 065/2973975 adresa za poštu: Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtevima dostavljenim preko naše Web stranice, uključujući i oglašavanje potrebe za angažovanjem novih lica i postupanja po Vašim prijavama za zapošljavanje u Kompaniji.

Istovremeno, Rukovalac podataka o ličnosti upotrebljava Kolačiće i to:

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obaveštenja. 

Vaše podatke o ličnosti obrađivaćemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na Web stranici, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Obaveštenju. 

Prilikom pristupa Web stranici, učinjeno Vam je dostupnim kratko obaveštenje o kolačićima sa linkom ka ovom Obaveštenju. Korišćenje Web stranice podrazumeva da ste se saglasili sa upotrebom Kolačića, osim ukoliko niste isključili kolačiće.

Ukoliko ne date saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti, odnosno, ukoliko ne dostavite podatke o ličnosti, nećemo moći da postupimo po Vašem zahtevu. 

Ukoliko iskoristite opciju onemogućavanja rada kolačića, isti neće biti korišćeni, međutim, ukazujemo da isključivanje kolačića može usporiti, odnosno onemogućiti rad pojedinih funkcija Web stranica. Isključivanje Kolačića vrši se posredstvom menija veb pregledača koji koristite i putem kog po pravilu možete izabrati da isključite prihvatanje kolačića i/ili izbrišete sve kolačiće koji se nalaze na Vašem uređaju.

Imate pravo da u svakom trenutku opozovete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Nakon opoziva saglasnosti, obrada Vaših podataka o ličnosti je nedozvoljena i isti će biti obrisani. Opoziv saglasnosti međutim ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti pre opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada i postupanje po Vašem zahtevu biće obustavljena, a upotreba Kolačića onemogućena.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu Vaše saglasnosti date u skladu sa ovim obaveštenjem obrađivaćemo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, naziv kompanije, matični broj i druge podatke koje u vidu poruke dostavite Kompaniji, IP adresu, prethodne posete Web stranici, vreme pristupa Web stranici i vreme prestanka korišćenja Web stranice, radnje preduzete na Web stranici, lokaciju, podatke o uređaju i softveru sa kog je izvršen pristup Web stranici.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da se Vaši podaci o ličnosti prenose u SR Nemačku, kao državu u kojoj se nalaze serveri na kojima se čuvaju podaci o ličnosti. SR Nemačka se kao članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka nalazi na listi država u kojima je saglasno Odluci Vlade Republike Srbije obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Obaveštavamo Vas da Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica Republike Srbije.

Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu sa ovim obaveštenjem čuvaće se i obrađivati za period potreban za obradu i postupanje po Vašim zahtevima. Podaci prikupljeni putem kolačića sesije obrađuju najduže u periodu od 30 dana. Podaci prikupljeni putem kolačića treće strane obrađivaće se u rokovima definisanim politikom čuvanja podataka koju primenjuje treća strana.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

  1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
  2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
  6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
  7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti naručilaca građevinskih radova pogledajte OVDE.

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti pružalaca usluga građevinskih radova pogledajte OVDE.

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647