Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti pružalaca usluga

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI PRUŽALACA USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA

BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ulica Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393 (u daljem tekstu: „Rukovalac podataka“ ili „Kompanija“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je vlasnik web stranice, BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393  

e-mail: info@buildy.rs broj telefona: 065/2973975 adresa za poštu: Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi uspostavljanja i realizacije saradnje u pružanju usluga građevinskih radova u okviru web stranice buildy.rs (u daljem tekstu: web stranica).

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obaveštenja. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koja se sprovodi radi uspostavljanja i realizacije saradnje u pružanju usluga građevinskih radova u okviru web stranice je izvršenje ugovora zaključenog sa Vama u vezi s pružanjem usluge građevinskih radova, kao i preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ovog ugovora. S obzirom na navedeno, bez dostavljanja navedenih podataka, Rukovalac podataka neće moći sa Vama uspostaviti i realizovati saradnju u pružanju usluga građevinskih radova putem web stranice.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Na osnovu ovog obaveštenja, Rukovalac podataka može obrađivati sledeće podatke: ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt podaci (email, telefon, adresa), podatke o računu kod banaka putem kojih će se vršiti plaćanja i druge podatke koji su potrebni radi zaključenja i izvršenja ugovora na osnovu kog se uspostavlja saradnja u pružanju usluga građevinskih radova putem web stranice.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da se Vaši podaci o ličnosti prenose u SR Nemačku, kao državu u kojoj se nalaze serveri na kojima se čuvaju podaci o ličnosti. SR Nemačka se kao članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka nalazi na listi država u kojima je saglasno Odluci Vlade Republike Srbije obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni u skladu s ovim obaveštenjem prikupljaće se za vreme potrebno za postupanje po Vašem zahtevu za uspostavljanje saradnje u pružanju usluga građevinskih radova u okviru web stranice, odnosno za vreme trajanja saradnje u pružanju usluga građevinskih radova u okviru web stranice. 

Prethodno navedeno ne primenjuje se u meri u kojoj je dalja obrada podataka o ličnosti neophodna radi ispunjenja pravne obaveze Rukovaoca podataka, odnosno radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

  1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
  2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
  6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
  7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.

Informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom, nezavisno od okolnosti da li Web stranicu koristite u svojstvu pružaoca usluga građevinskih radova, pogledajte OVDE.

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647