Obaveštenje o obradi podatako o ličnosti Naručilaca usluga gradjevinskih radova

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI NARUČILACA USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA

BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ulica Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393 (u daljem tekstu: „Rukovalac podataka“ ili „Kompanija“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti je vlasnik web stranice, BERMILTON GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd, matični broj: 21220647, PIB: 109669393  

e-mail: info@buildy.rs broj telefona: 065/2973975 adresa za poštu: Savski nasip 7, Beograd-Novi Beograd

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

II SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti radi postupanja po Vašim zahtevima za pružanjem usluga građevinskih radova koji su dostavljeni u okviru web stranice buildy.rs (u daljem tekstu: web stranica) i posledično, radi pružanja zahtevane usluge građevinskih radova.

Istovremeno, Rukovalac podataka Vaše podatke o ličnosti obrađuje i u svrhe obaveštavanja o pogodnostima Web stranice i uslugama u okviru Web stranice, odnosno u marketinške svrhe.

III PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi ostvarenja svrha opisanih u delu II ovog obaveštenja. Pravni osnovi obrade podataka o ličnosti su sledeći:

 1. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koja se sprovodi radi postupanja po Vašim zahtevima za pružanjem usluga građevinskih radova koji su dostavljeni u okviru web stranice, kao i radi pružanja zahtevane usluga građevinskih radova je izvršenje ugovora zaključenog sa Vama u vezi s korišćenjem usluge građevinskih radova, kao preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ovog ugovora. S obzirom na navedeno, bez dostavljanja navedenih podataka, Rukovalac podataka Vam neće moći obezbediti korišćenje usluga građevinskih radova putem web stranice;
 2. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koja se sprovodi u svrhe obaveštavanja o pogodnostima web stranice i uslugama u okviru web stranice, odnosno u marketinške svrhe je ostvarenje legitimnog interesa Rukovaoca podataka koji se sastoji u potrebi reklamiranja web stranice i usluga u okviru web stranice, a koji interes je, imajući u vidu prirodu i okolnosti obrade (naročito okolnost da se obrada podataka o ličnosti vrši u okviru tražnje za uslugama građevinskih radova, te da posledično lice čiji se podaci obrađuju može razumno očekivati i obradu u ove svrhe i prema ovom pravnom osnovu), kao i činjenicu da je Rukovalac podataka uspostavio mehanizme i omogućio ostvarivanje svih prava u vezi s obradom podataka o ličnosti, Rukovalac podataka ocenio kao preovlađujući u smislu člana 12, stav 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

IV KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

Rukovalac podataka radi postupanja po Vašim zahtevima za pružanjem usluga građevinskih radova koji su dostavljeni u okviru web stranice, kao i radi pružanja zahtevane usluga građevinskih radova može obrađivati sledeće podatke: ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt podaci (email, telefon, adresa), druge podatke koje dostavite u svrhe pripreme ponude građevinskih radova, podatke o ličnosti neophodne za omogućavanje pogodnosti u okviru korišćenja usluga putem web stranice i plaćanja za te usluge (poput kreditiranja naručenih radova preko banaka), podatke o računu kod banaka putem kojih ćete vršiti plaćanja, Vaš glas i podatke koje dostavite usmenim putem u okviru korišćenja usluge call centra (uspostavljenog radi rešavanja reklamacija i drugih pitanja u vezi izvršenja ugovora) i druge podatke koji su potrebni radi izvršenja ugovora na osnovu kog se pružaju usluge građevinskih radova, odnosno preduzimanja radnji na Vaš zahtev pre zaključenja ovog ugovora.

U marketinške svrhe (opisane u delu II ovog obaveštenja), odnosno radi ostvarenja legitimnog interesa Rukovaoca podataka (opisanog u delu III ovog obaveštenja), Rukovalac podataka obrađivaće sledeće podatke: ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt podaci (email, telefon, adresa), podatke o uslugama koje su ranije korišćene putem web stranice.

V RADNJE OBRADE:

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje putem snimanja fotografije ili video zapisa, odnosno zapisa, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

VI KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim:

VII  PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI:

Obaveštavamo Vas da se Vaši podaci o ličnosti prenose u SR Nemačku, kao državu u kojoj se nalaze serveri na kojima se čuvaju podaci o ličnosti. SR Nemačka se kao članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka nalazi na listi država u kojima je saglasno Odluci Vlade Republike Srbije obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije, Rukovalac podataka i treće strane preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

VIII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Podaci o ličnosti prikupljeni po Vašim zahtevima za pružanjem usluga građevinskih radova koji su dostavljeni u okviru web stranice, kao i radi pružanja zahtevane usluga građevinskih radova čuvaće se i obrađivati za vreme potrebno za postupanje po Vašim zahtevima dostavljenim u okviru web stranice, odnosno za vreme potrebno za izvršenje zahtevane usluge građevinskih radova, za svaki pojedinačni zahtev, odnosno ugovor na osnovu kog se pružaju usluge građevinskih radova. 

Prethodno navedeno ne primenjuje se u meri u kojoj je dalja obrada podataka o ličnosti neophodna radi ispunjenja pravne obaveze Rukovaoca podataka, odnosno radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Podatke o ličnosti prikupljene u marketinške svrhe (opisane u delu II ovog obaveštenja), odnosno radi ostvarenja legitimnog interesa Rukovaoca podataka (opisanog u delu III ovog obaveštenja), Rukovalac podataka obrađivaće u periodu od 2 godine od poslednjeg zahteva, odnosno ugovora koji ste zaključili putem web stranice.

IX PRAVA POVODOM OBRADE:

 1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
 2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
 7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu,
 8. pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti koja se sprovodi radi ostvarenja legitimnog interesa Rukovaoca podataka (opisanog u delu III ovog obaveštenja).

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za više informacija o politici Kompanije u oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pogledati našu Politiku privatnosti.

Informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s Web stranicom, nezavisno od okolnosti da li Web stranicu koristite u svojstvu naručioca usluga građevinskih radova, pogledajte OVDE.

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
 • PIB: 109669393
 • Matični broj: 21220647