Posebni uslovi za pružaoce usluga građevinskih radova u okviru buildy tima

POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA KOJI VAŽE ZA PRUŽAOCE USLUGA GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU BUILDY TIMA 

(poslednje ažuriranje izvršeno dana ________. godine)

1. OPIS BUILDY USLUGE

Buildy.rs predstavlja platformu namenjenu efikasnom povezivanju tražnje i ponude za izvođenjem građevinskih radova u okviru kojeg će se Naručiocima građevinskih radova omogućiti brzo pronalaženje ponuda za izvođenje građevinskih radova koje odgovaraju njihovim zahtevima, kao i izbor najpovoljnije ponude u okviru BUILDY tima. Istovremeno, u okviru BUILDY tima, Pružaocima usluga građevinskih radova omogućava se jednostavnije pronalaženje klijenata i optimalan model komunikacije sa klijentima.

Pružaoci usluga građevinskih radova pružaju informacije o svojim uslugama putem BUILDY Web stranice u svojstvu članova BUILDY tima, te u tom svojstvu i istupaju prema Naručiocima radova.

Između Društva i Pružaoca usluga, prihvatanjem ovih Posebnih uslova korišćenja, uspostavlja se odnos Izvođača i Podizvođača građevinskih radova. 

Pružalac usluga je saglasan da prema Naručiocima radova registrovanih na Web stranici buildy.rs istupaju isključivo i jedino kao članovi BUILDY tima.

Za slučaj da Naručilac radova putem Web stranice traži izvođenje radova za koje je neophodno prethodno pribaviti dozvole nadležnih organa i/ili u slučaju izvođenja radova velike vrednosti (preko 10.000,00 EUR), tada će se zaključivati posebni ugovori o saradnji, kako između Naručioca i Društva kao izvođača radova tako i između Društva i Pružaoca usluga kao podizvođača.

2. REGISTRACIJA

Pružaoci usluga građevinskih radova registruju se na Web stranici buildy.rs, a po osnovu koje BUILDY u svojoj elektronskoj bazi evidentira podatke o Pružaocima usluga, poslovima kojima se oni bave i njihovim komercijalnim interesima. Pružalac usluga mora ispunjavati uslove za registraciju, i to:

– da ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnika, te da je registrovan pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije;

– da je registrovana delatnost pogodna za usluge koje se nude Naručiocima građevinskih radova;

– da samostalno obavlja delatnost i da samostalno pruža usluge – zabranjeno je posredovanje za treća pravna i/ili fizička lica;

– da poseduje sve odgovarajuće dozvole i da je kompetentan za obavljanje odabranih poslova;

– da pošalju referentnu listu, bilanse, izjave da nisu bili krivično gonjeni i nisu bili u stečaju i likvidaciji;

– da popune upitnik za veličinu i vrstu radova sa opisom i visinom ugovorenih radova koje Pružalac usluga može da sprovede, a na osnovu kojeg upitnika se vrši kategorisanje Pružalaca usluga;

– da ima najmanje jedan tekući račun kod bilo koje poslovne banke u Republici Srbiji;

– da dostavi važeću elektronsku adresu za prijem pošte za prijem obaveštenja od strane BUILDY;

Registracija Pružaoca usluga na Web stranici vrši se na sledeći način:

Ukoliko utvrdi da Pružalac usluga ne ispunjava jedan ili više navedenih uslova, Društvo je ovlašćeno da odmah i bez prethodnog upozorenja prekine saradnju sa Pružaocem usluga i Nalog Pružaoca usluga izbriše sa Web stranice.

Ako Pružalac usluge ispunjava gore navedene uslove, registracijom na Web stranici postaje deo BUILDY tima, i time se obavezuje da isključivo u tom svojstvu istupa pred trećim licima u slučaju angažovanja preko Web stranice.

3. NALOG I KATEGORIZACIJA PRUŽAOCA USLUGA

Na osnovu informacija unetih i dostavljenih Društvu prilikom registracije, a nakon uspešne registracije na Web stranici, Pružaocu usluga kreira se Nalog na Web stranici.

Kategorizacija Pružaoca usluga i raspoređivanje Pružaoca usluga u odgovarajući BUILDY tim vrši se prema informacijama sadržanim u Nalogu,  kao i prema vrsti i obimu usluga koje nude i prema regionu.

4. PRIMANJE UPITA 

Društvo prosleđuje Pružaocu usluga samo one Upite za izvođenje radova i pružanje usluga za koje se on i registrovao, koji se mogu podvesti pod njegovu kategoriju i region. Informacije o novom Upitu upućenom od strane Naručioca radova, BUILDY šalje Pružaocu usluga na registrovanu adresu elektronske pošte Pružaoca usluga i obaveštava Pružaoca usluga o prosleđenom upitu putem BUILDY Call centra. 

Pružalac usluga ima priliku da iz Upita pristupi svim informacijama koje su ključne za sprovođenje projekta i izvođenje građevinskih radova. Društvo je obavezno da, pre prosleđivanja Upita Pružaocu usluga, proveri sve unete podatke od strane Naručioca radova. 

U slučaju da i pored prethodne provere od strane Društva Pružalac usluga primeti da da Upit ne ispunjava sve uslove, dužan je o tome obavestiti Društvo sa naznakom da je isti potrebno dopuniti i u kom obimu. Društvo potom, preko Web stranice, obaveštava Naručioca radova o tome, sa molbom za dopunu podataka u Upitu.

Društvo će preko Web stranice obavestiti Pružaoca usluga i o slučajevima kada utvrdi da je Naručilac radova prekršio uslove korišćenja ili na drugi način zloupotrebio Web stranicu.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Društvo garantuje da su podaci iz Upita Naručioca radova onakvi kakve su Naručioci uneli u onlajn formular na Web stranici i da ih neće korigovati i menjati, osim kada utvrdi da su manjkavi ili nerazumljivi.

Društvo će proslediti Pružaocima usluga Upite Naručioca radova koji su izrazili ozbiljnu nameru za realizaciju svog projekta. Ozbiljnost namere utvrđuje Društvo prema sopstvenim kriterijumima.

6. PONUDA 

Pružalac usluge obavezan je da se izjasni da li želi ili ne želi da pošalje Ponudu na Upit koji mu Društvo dostavi, i to u roku od 1 (jednog) dana od dana prijema Upita, odnosno u roku od najviše 3h (tri časa) u slučaju da je u Upitu naznačeno da se radi o hitnom poslu. Ako se u navedenom roku Pružalac usluge ne izjasni, smatraće se da ne želi da pošalje Ponudu na dostavljeni Upit.

U slučaju da Pružalac usluge odgovori pozitivno na dostavljeni Upit, on će dostaviti Ponudu za izvođenje građevinskih radova ili pružanje usluga (sa priloženim predmerom radova), i to u roku od 4 (četiri) dana od dana prijema Upita, odnosno u roku od 6h (šest časova) od prijema Upita u slučaju da je u Upitu naznačeno da se radi o hitnom poslu. Pružalac usluga dostavlja Ponudu tako što popunjava online formular na Web stranici, a kojom prilikom prilaže i Predmer radova. Takođe, u slučaju da Društvo utvrdi cenovnik izvođenja određenih radova i prezentuje ih na Web stranici, Pružaoci usluga dužni su da se prilikom popunjavanja Ponude koriste isključivo cenama iz prezentovanog cenovnika.

U slučaju da Naručilac radova u Upitu označi da ne obezbeđuje materijal za izvođenje radova, Pružalac usluga je obavezan da u Ponudi nedvosmisleno navede da li se cena iz Ponude odnosi samo na njegov rad ili pak ona obuhvata i njegov rad i cenu materijala. 

Prosleđivanje Ponuda za izvođenje građevinskih radova ili pružanje usluga u svakom konkretnom slučaju vršiće se po sistemu Pružalac usluge – Društvo a zatim Društvo – Naručilac radova, sve putem Web stranice. Ovo iz razloga jer Pružaoci usluga ne istupaju samostalno prema Naručiocima radova, već isključivo u svojstvu BUILDY tima.

Ukoliko Pružalac usluga odustane od posla nakon što Naručilac radova prihvati njegovu Ponudu, dužan je da na ime ugovorne kazne plati Društvu iznos od 30% iskazanom u Ponudi Pružaoca usluga, i to u roku od 10 dana od dana odustanka. Ugovorna kazna može biti određena i u većem iznosu – do potpune razlike cene koju novi podizvođač bude iskazao u Ponudi, a koji usled odustanka Pružaoca usluga bude angažovan za isti taj posao od strane Društva. Odustankom se ima smatrati kako pisani odustanak Pružaoca usluga, tako i nepoštovanje rokova u vidu otpočinjanja izvođenja radova ili neopravdano kašnjenje prilikom izvršenja posla. 

7. CENA RADOVA I NAKNADA 

Pružalac usluga ispostavlja Društvu Specifikaciju svakog 20-og dana u mesecu (u slučaju da je neradan dan u mesecu – sledećeg radnog dana), za pružene usluge za prethodni period (npr. za period od 21-og januara do 20-og februara). Društvo ima pravo da izjavi prigovor na Specifikaciju usluga ili da potvrdi podatke iz Specifikacije, u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja iste od strane Pružaoca usluga.

Nakon potvrđivanja Specifikacije usluga od strane Društva, Pružalac usluga izdaje Društvu Fakturu poslednjeg radnog dana u mesecu. Specifikaciju usluga Društvu Fakturu poslednjeg radnog dana u mesecu za pružene usluge u tekućem mesecu.

Društvo vrši isplatu svakog 15-og dana u mesecu (u slučaju da je neradan – sledećeg radnog dana), po fakturi koju je primio za prethodni period od Pružaoca usluga (npr. isplata će se vršiti 15. marta prema fakturi koju je Pružalac usluga dostavio Društvu 28. februara, izrađenu prema potvrđenoj specifikaciji usluga za period od 21. januara do 20. februara).

Za slučaj da Društvo i Pružalac usluge ugovore da se deo naknade isplaćuje avansno, taj iznos ne može biti veći od 30% od ukupnog iznosa ugovorene naknade. Iznos avansne uplate uračunava se u ukupan iznos naknade koju Društvo plaća Pružaocu usluga. 

Za slučaj da Naručilac radova ne isplati celokupan iznos cene radova i/ili u slučaju da postoji reklamacija Naručioca radova na izvedene radove/pružene usluge, Društvo neće biti u obavezi da Pružaocu usluga isplati celokupan iznos naznačen u Ponudi, već samo u obimu u kojem je Društvo namireno od strane Naručioca radova (čak iako Pružalac izvede radove i dostavi fakturu Društvu).

8. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Društvo se obavezuje:

Pružalac usluga se obavezuje da ispuni sledeće obaveze:

9. GARANCIJE PRUŽAOCA USLUGA

Pružalac usluga se obavezuje da u roku od 7 (sedam) dana od dana uspešne registracije na Web stranici i prihvatanja ovih posebnih uslova, preda Društvu sledeća sredstva obezbeđenja za dobro izvršenje poslova ugovorenih preko BUILDY i otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u garantnim rokovima, za neblagovremenost prilikom izjašnjavanja na dostavljene Upite i kašnjenje u počinjanju i okončanju prihvaćenih radova u utvrđenim rokovima, za slučaj nenošenja uniformi sa naznakom BUILDY prilikom izvršavanja posla, za slučaj direktnog dogovaranja posla i stupanja u kontakt sa licima koja su na Web stranici registrovani kao Naručioci radova, i to:

Obavezujuću forma meničnog ovlašćenja Društvo dostavlja Pružaocu usluga prilikom postupka registracije na Web stranici.

Garancija-menice će važiti do raskida ugovora, odnosno do isteka poslednjeg garantnog perioda za posao koji je Pružalac usluga izvršio Naručiocima usluga po osnovu Web stranice. U slučaju da je Pružalac usluga po osnovu posebnog Ugovora zaključenog sa Društvom obavezan na duži garantni rok, dužan je da produži važenje menica i meničnih ovlašćenja i na taj period.

Menice za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac može da naplati ukoliko Izvođač ne otpočne sa otklanjanjem nedostataka u roku od 5 dana od dana prijema pismenog zahteva Naručioca. U tom slučaju Naručilac može angažovati drugog Izvođača i nedostatke otkloniti po tržišnim cenama sa pažnjom dobrog privrednika.

Pružaocu usluga Društvo neće slati Upite Naručioca radova sve dok Pružalac ne dostavi menice i menična ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Izvođač će vratiti primljene menice Pružaocu usluga po isteku garantnog roka, a shodno odredbama ovog Ugovornog odnosa i posebnih ugovora.

10. ANKETA ZADOVOLJSTVA

Po završetku izvođenja radova, odnosno pružanja tražene usluge, Naručilac radova ima opciju da popuni Anketu zadovoljstva i na taj način oceniti Pružaoca usluge, tj. BUILDY tim koji je izvršio posao, a prema sledećim parametrima:

  1. Kvalitet izvedenih radova / pružene usluge;
  2. Poštovanje ugovorenih rokova;
  3. Ljubaznost, uniformiranost i izgled BUILDY tima;
  4. Ostavljanje mesta radova čistim;
  5. Fleksibilnost na radu.

Svaki od gore navedenih parametara ocenjuje se ocenom 1-5, na osnovu čega se dobija prosečna ocena. Takođe, Naručilac može pored ocenjivanja, u okviru Ankete zadovoljstva, postaviti i komentare. 

Društvo vodi statistiku realizovanih poslova od strane Pružaoca usluga i prosečnoj ceni po kojoj poslove obavljaju. 

Pružaoci usluga sa boljim prosečnim ocenama dobiće prednost kod ugovaranja narednih poslova sa Naručiocima radova.

Pružalac usluga je saglasan da na Web stranici budu postavljene ocene i komentari koji se odnose na BUILDY tim čiji je član.

11. TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA I RASKID 

Registracijom na Web stranici i prihvatanjem Opštih uslova korišćenja, Politike privatnosti i ovih Posebnih uslova, ima se smatrati da je između Društva i Pružaoca usluga zaključen ugovorni odnos na neodređeno vreme.

Društvo može u bilo kojem trenutku jednostrano raskinuti Ugovorni odnos sa Pružaocem usluga. Ugovorni odnos se smatra raskinutim istekom 15 (petnaest) dana od dana slanja obaveštenja Pružaocu usluga na adresu elektronske pošte registrovane na Nalogu Pružaoca usluga.

Pružalac usluga može u bilo kojem trenutku jednostrano raskinuti Ugovorni odnos sa Društvom. Ugovorni odnos se smatra raskinutim istekom 30 (trideset) dana od dana slanja obaveštenja Društvu na adresu elektronske pošte naznačene u Uslovima korišćenja.

Društvo i Pružalac usluga saglasni su da će i pored Obaveštenja o raskidu Ugovornog odnosa ostati na snazi svi poslovi preuzeti od strane Pružaoca usluga do dana slanja Obaveštenja o Raskidu Ugovornog odnosa.

Dakle, Društvo i Pružalac usluga saglasni su da će se Ugovorni odnos i pored Obaveštenja o raskidu produžiti na dodatni period, za slučaj da je pre Obaveštenja o raskidu učinjena ponuda Pružaoca usluga prihvaćena od strane Naručioca radova.

Društvo ima pravo da zadrži Menice kao sredstva obezbeđenja i naplati se iz istih i po prestanku Ugovornog odnosa, sve do isteka garantnog perioda za svaki pojedinačni posao izveden od strane Pružaoca usluga.

12. USTUPANJE UGOVORA

Društvo je ovlašćeno da ustupi sva ili neka prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično povezanom licu ili sukcesoru ili kupcu ili sticaocu njegove poslovne imovine u vezi sa BUILDY uslugom, bez prethodne saglasnosti Pružaoca usluga.

Pružalac usluga nije ovlašćen da ustupi bilo koja prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično.

13. VIŠA SILA

Ugovorne strane su saglasne da će bilo koji period, u kome se od ugovorne strane zahteva da izvrši određenu radnju ili zadatak, biti produžen za onoliki vremenski period koliko ugovorna strana nije mogla da izvrši takvu radnju zbog uticaja više sile ili slučaja za čije nastupanje ugovorna strana na koju se obaveza odnosi nije mogla sprečiti niti predvideti.

Kao viša sila i slučaj neće se računati nedostatak sredstava ili neispunjenje bilo kojih finansijskih obaveza.

Ugovorna strana koja je pretrpela uticaj više sile ili slučaja, dužna je da preduzme sve moguće mere kako bi prevazišla nemogućnost ispunjavanja svojih obaveza po ovom Ugovor i umanjila posledice bilo više sile ili slučaja. 

14. OSTALE ODREDBE

Ovi Posebni uslovi su podložni izmenama. 

Društvo će objavljivati izmenjene Posebne uslove korišćenja koji važe za pružaoce usluga građevinskih radova u okviru BUILDY tima na Web stranici i obavestiće Pružaoce usluga da su Posebni uslovi izmenjeni putem Web stranice ili putem elektronske pošte registrovane na Nalogu Pružaoca usluga. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na Web stranici i dostavljene u skladu sa ovim članom. Stoga Vas upozoravamo da proveravate Opšte uslove korišćenja i Politiku privatnosti kao i ove Posebne uslove periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija.

Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Web stranicu nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647