Posebni uslovi za naručioce

POSEBNI USLOVI KORIŠĆENJA KOJI VAŽE ZA NARUČIOCE GRAĐEVINSKIH RADOVA (poslednje ažuriranje izvršeno dana ____23.03.2022____. godine)

1. OPIS BUILDY USLUGE

Buildy.rs predstavlja platformu namenjenu efikasnom povezivanju tražnje i ponude za izvođenjem građevinskih radova u okviru kojeg će se Naručiocima građevinskih radova omogućiti brzo pronalaženje ponuda za izvođenje građevinskih radova koje odgovaraju njihovim zahtevima, kao i izbor najpovoljnije ponude u okviru BUILDY tima. Istovremeno, u okviru BUILDY tima, Pružaocima usluga građevinskih radova omogućava se jednostavnije pronalaženje klijenata i optimalan model komunikacije sa klijentima.

Između Društva i Naručioca radova, prihvatanjem ovih posebnih uslova korišćenja i opštih uslova korišćenja, uspostavlja se ugovorni odnos Izvođača i Naručioca građevinskih radova. 

Za slučaj da Naručilac radova putem Web stranice traži izvođenje radova za koje je neophodno pribaviti dozvole nadležnih organa i/ili u slučaju izvođenja radova velike vrednosti, Društvo i Naručilac saglasno konstatuju da će se tada će zaključivati posebni ugovori o saradnji, kako između Naručioca i Društva kao izvođača radova tako i između Društva i Pružaoca usluga kao podizvođača.

2. REGISTRACIJA

Naručioci građevinskih radova registruju se na Web stranici buildy.rs, a po osnovu koje BUILDY u svojoj elektronskoj bazi evidentira podatke o Naručiocima radova. Naručilac radova i/ili usluga mora ispunjavati uslove za registraciju, i to:

– da ima svojstvo domaćeg fizičkog lica, ili pravnog lica ili preduzetnika registrovanog pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije;

– da ima najmanje jedan tekući račun kod bilo koje poslovne banke u Republici Srbiji;

– da dostavi važeću elektronsku adresu za prijem pošte za prijem obaveštenja od strane BUILDY;

Registracija Naručioca usluga na Web stranici vrši se na sledeći način:

Ukoliko utvrdi da Naručilac ne ispunjava jedan ili više navedenih uslova, Društvo je ovlašćeno da odmah i bez prethodnog upozorenja prekine saradnju sa Naručiocem i Nalog Naručioca izbriše sa Web stranice.

3. SLANJE UPITA

Naručioci su slobodni da koriste Web stranicu radi pretraživanja, korišćenja kalkulatora radi dobijanja informacija o okvirnim troškovima radova, i radi slanja upita. Nakon prijema upita, BUILDY će Naručiocu proslediti tri ponude različitih BUILDY timova za predmetni projekat.

Politikom privatnosti određeno je koje specifične informacije BUILDY prikuplja i obrađuje.

Naručilac garantuje da su informacije i kontakt podaci koje je dostavio u onlajn formularu tačne, te da predstavljaju podatke osobe koja će biti klijent i zaključiti poseban Ugovor o izvođenju radova sa Društvom, u slučaju da do realizacije posla i dođe.

Nakon što Naručilac popuni onlajn formular za upit sa svim potrebnim podacima, a pre slanja Upita, Naručilac se mora složiti s Opštim uslovima korišćenja, Posebnim uslovima korišćenja za Naručioce građevinskih radova i Politikom privatnosti.

Slanje upita je dozvoljeno samo registrovanim Naručiocima radova (fizičkim licima, pravnim licima ili preduzetnicima) kojima su potrebne usluge u oblasti planiranja, izgradnje i renoviranja.

Slanje upita radi istraživanja tržišta ili radi pristupa spisku ponuđača u komercijalne svrhe, nije dozvoljeno.

Za sva pitanja i pojašnjenja u vezi sa podnošenjem i slanjem Upita, Naručioci mogu kontaktirati BUILDY Call centar.

4. POTVRDA UPITA

BUILDY može dati prioritet rešavanju Upita onih Naručioca radova koji su prethodno koristili Web stranicu, posebno ako su popunili anketu zadovoljstva i realizovali svoje prethodne upite.

BUILDY potom pristupa primljenom Upitu i proverava sve informacije koje su ključne za sprovođenje projekta i izvođenje građevinskih radova. U slučaju da primeti nepravilnosti određenih podataka unetih u Upit, obavezan je Naručioca obavesti sa molbom za dopunu podataka u Upitu.

BUILDY neće potvrditi Upit u sledećim situacijama:

Ukoliko BUILDY smatra da je u Upitu navedeno dovoljno podataka za njegovu potvrdu, on to i čini. 

Odgovarajući BUILDY timovi će biti obavešteni o upitu putem BUILDY Call centra i drugih kanala informisanja, i to oni timovi koji su pogodni za obavljanje radova ili pružanje usluga koje je Naručilac u Upitu označio da traži.

5. ODABIR PONUDE

U roku od 10 (deset) dana od dana slanja Upita, BUILDY će na elektronsku adresu Naručioca radova koju je uneo prilikom registracije na Web stranici, dostaviti više konkurentskih Ponuda različitih Buildy timova (minimum dve). Naručilac potom vrši izbor između dostavljenih Ponuda, ali nije u obavezi da tako dostavljene Ponude i prihvati. 

Međutim, u slučaju da Naručilac optira izlazak na teren radi vršenja uvida od strane ovlašćenog predstavnika BUILDY pre izvođenja radova, a potom ne prihvati ni jednu od dostavljenih Ponuda, Društvo će imati pravo da ispostavi fakturu za takvu uslugu i iznos naznačen u istoj naplatiti od Naručioca, dok se Naručilac obavezuje da iznos iskazan u fakturi isplati najkasnije u roku od 15 dana od dostavljanja fakture.

Kada Naručilac izabere jednu od dostavljenih Ponuda, BUILDY tim će biti o tome obavešten putem BUILDY sredstava informisanja (mail, Call centar).

6. CENA I NAKNADA

Naručilac je dužan da avansno izvrši uplatu prema instrukcijama iz Ponude koju je prihvatio, u iznosu koji ne može biti manji od 50% od iznosa iskazanog u Ponudi, a najkasnije do početka izvođenja radova od strane Buildy tima.

Dakle, Naručilac sklapa posao direktno putem BUILDY Web stranice, a avansno plaćanje vrši na jedan od dva načina:

Naručilac je u obavezi da isplati u celosti iznos iskazan u Ponudi Društva, najkasnije do zaključivanja upita.

7. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Društvo se obavezuje:

Naručilac radova se obavezuje da ispuni sledeće obaveze:

8. ZAKLJUČIVANJE UPITA I ANKETA ZADOVOLJSTVA

Po završetku izvođenja radova, odnosno, pružanja usluge, Naručilac radova je dužan da zaključi upit. Upit će se zaključiti automatski, nakon dva uzastopna poziva koje Društvo bude uputilo Naručiocu putem registrovane elektronske adrese.

Po završetku izvođenja radova, odnosno pružanja tražene usluge, Naručilac radova ima opciju da popuni Anketu zadovoljstva i na taj način oceniti Pružaoca usluge, tj. BUILDY tim koji je izvršio posao, a prema sledećim parametrima:

  1. Kvalitet izvedenih radova / pružene usluge;
  2. Poštovanje ugovorenih rokova;
  3. Ljubaznost, uniformiranost i izgled BUILDY tima;
  4. Ostavljanje mesta radova čistim;
  5. Fleksibilnost na radu.

Svaki od gore navedenih parametara ocenjuje se ocenom 1-5, na osnovu čega se dobija prosečna ocena. Takođe, Naručilac može pored ocenjivanja, u okviru Ankete zadovoljstva, postaviti i komentare. 

Naručioci radova koji su već koristili Web stranicu i nakon prethodno realizovanih Upita popunili Anketu zadovoljstva, imaju prednost prilikom rešavanja novih Upita. 

9. USTUPANJE UGOVORA

Društvo je ovlašćeno da ustupi sva ili neka prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično povezanom licu ili sukcesoru ili kupcu ili sticaocu njegove poslovne imovine u vezi sa BUILDY uslugom, bez prethodne saglasnosti Naručioca radova.

Naručilac nije ovlašćen da ustupi bilo koja prava ili obaveze koje proističu iz ovog odnosa u celosti ili delimično.

10. VIŠA SILA

Ugovorne strane su saglasne da će bilo koji period, u kome se od ugovorne strane zahteva da izvrši određenu radnju ili zadatak, biti produžen za onoliki vremenski period koliko ugovorna strana nije mogla da izvrši takvu radnju zbog uticaja više sile ili slučaja za čije nastupanje ugovorna strana na koju se obaveza odnosi nije mogla sprečiti niti predvideti.

Kao viša sila i slučaj neće se računati nedostatak sredstava ili neispunjenje bilo kojih finansijskih obaveza.

Ugovorna strana koja je pretrpela uticaj više sile ili slučaja, dužna je da preduzme sve moguće mere kako bi prevazišla nemogućnost ispunjavanja svojih obaveza po ovom Ugovor i umanjila posledice bilo više sile ili slučaja. 

11. OSTALE ODREDBE

Ovi Posebni uslovi su podložni izmenama. 

Društvo će objavljivati izmenjene Posebne uslove korišćenja koji važe za naručioce građevinskih radova u okviru BUILDY tima na Web stranici i obavestiće Naručioce da su Posebni uslovi izmenjeni putem Web stranice ili putem elektronske pošte registrovane na Nalogu Naručioca. Sve ove promene stupaju na snagu nakon što budu objavljene na Web stranici i dostavljene u skladu sa ovim članom. Stoga Vas upozoravamo da proveravate Opšte uslove korišćenja i Politiku privatnosti kao i ove Posebne uslove periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija.

Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Web stranicu nakon ovih izmena to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama

Pozovite nas+381 65 297 39 75

Kontaktirajte nas


Popunite formu i zakažite termin, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku

buildy
  • PIB: 109669393
  • Matični broj: 21220647